Organizing Committee

General Co-Chairs

Prof. Jun Yu
Hangzhou Dianzi University, China

Prof. Pingyi Fan
Tsinghua University, China

Prof. Jun Wu
Tongji University, China

Dr. Yi Wang
Huawei Technologies Co., China

Prof. Honghao Gao
Shanghai University, China

International advisory committee

Prof. Honggang Wang
University of Massacusetts Dartmouth,USA

Prof. Yang Yang
ShanghaiTech University, China

Prof. Han-Chieh Chao
National Dong Hwa University, China Taiwan

Technical Program Committee Chairs

Prof. Shuiguag Deng
Zhejiang University, China

Prof. Xiaoping Xue
Tongji University, China

Prof. Yuyu Yin
Hangzhou Dianzi University, China

Web Chair

Prof. Honghao Gao
Shanghai University, China

Publicity and Social Media Chairs

Prof. Rui Li
Xidian University, China

Prof. Yucong Duan
Hainan University, China

Workshops Chair

Prof. Xiaoxian Yang
Shanghai Polytechnic University, China

Publications Chair

A/Prof. Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University, China

Local Chairs

Prof. Gangyong Jia
Hangzhou Dianzi University, China

Prof. Congfeng Jiang
Hangzhou Dianzi University, China