Organizing Committee

General Chairs

Shuiguang Deng
Zhejiang University

Jianming Lu
Huaiwei

Pingyi Fan
Tsinghua University

Technical Program Committee Chairs

Shangguang Wang
Beijing University of Posts and Telecommunications

Honghao Gao
Shanghai University

Web Chair

Ye Wang
Shanghai University

Publicity Chairs

Rui Li
Xidian University

Ye Wang
Shanghai University

Workshops Chair

Yuyu Yin
Hangzhou dianzi University

Sponsorship & Exhibits Chair

Honghao Gao
Shanghai University

Local Chair

Yucong Duan
Hainan University

Publications Chair

Youhuizi Li
Hangzhou Dianzi University